Novinky

Jak a proč chránit inovace a vynálezy patentem?


Pro zaběhnuté firmy i startupy představují nová technická řešení (vynálezy) konkurenční výhodu, a tak do nich investují nemalé částky. Aby však byla tato výhoda zachována, je potřeba zajistit odpovídající ochranu proti okopírování.

V dnešní době lze, snáze a rychleji než kdykoliv předtím, okopírovat nové technické řešení. Jeho původní tvůrci tak v případě, že nebyla zajištěna včasná průmyslově právní ochrana takového řešení, mohou ztratit důležitou konkurenční výhodu na trhu.

Prostředky na vývoj zkopírovaného řešení jsou v takových případech proinvestovány prakticky zbytečně. Úsilí vědců, inženýrů a techniků vynaložené na vývoj produktu s přidanou hodnotou oproti konkurenci je okopírováním zmařeno. Pro firmu může být ztráta konkurenční výhody likvidační. Jak se proti kopírování ze strany konkurence efektivně bránit?

Patentová ochrana vynález ochrání až na 20 let

Jednou z nejrobustnějších možností průmyslově právní ochrany je patentová ochrana nového technického řešení. Ta poskytuje důležitou ochranu vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu po dobu 20 let od podání přihlášky.

Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat, což znamená výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup. Může také poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám např. licenční smlouvou a má právo převést patent na jinou osobu.

S přípravou patentové přihlášky u příslušných úřadů firmám nezřídka pomáhají odborníci na průmyslové vlastnictví, kteří mají s procesem bohaté zkušenosti a pomáhají firmám s kroky předcházejícími podání, i kroky následujícími po podání, které vyžadují vysoce specializované znalosti jak z oblasti techniky, tak i z oblasti práva.

Kdy zvolit ochranu patentem?

Je důležité si uvědomit, že patent je nákladná investice. Je tedy třeba, aby buď zajištoval určitou formu pojištění tzn., zabraňoval konkurenci ve výrobě toho samého technického řešení, na který má firma patent, díky čemuž může firma výrobek prodávat za vyšší cenu nebo lze zhodnotit patent prodejem licence k výrobě daného technického řešení nebo patent prodat.

U začínajících firem je pak udělený patent mnohdy nejcennějším prostředkem firmy. Velkou váhu také mají patenty firem při rozhodování investorů, pro které jsou důležitým ukazatelem potenciálu a hodnoty firmy.