Novinky

Proč patentovat? Vliv patentů na hodnotu startupu a pozornost investorů


Start-up zpravidla začíná myšlenkou, která se v průběhu času materializuje v produkt či službu. Takový produkt se v případě komerčního úspěchu start-upu často výrazně zviditelní, což s sebou přináší riziko více či méně snadného zkopírovaní nebo alespoň tzv. inspirování se původním řešením.

Konkurence začne v takovém případě nabízet identický či velmi podobný produkt levněji, protože nepotřebuje umořit prvotní náklady na vývoj a reklamu produktu. Zkušení investoři do start-upu rozumí financování rizikových investic a vědí, že k tomu, aby se jejich investice zhodnotila, je potřeba výrobek před uvedením na trh ochránit před možným zkopírováním, a tedy ochránit zisky plynoucí z budoucích prodejů produktu po jeho uvedení na trh.

Patentová ochrana produktů před kopírováním

V průmyslové praxi lze kopírování bránit dvěma způsoby, které se často kombinují. První způsob spočívá již při vývoji produktu s cílem znesnadnit jeho kopírování, a to jak výběrem specifických materiálů, obtížně dosažitelných tolerancí či třídou přesnosti některých součástí výrobku, či například kombinací dedikovaného a těžko dekódovatelného programového vybavení produktu.

Druhým způsobem je ochrana vhodně zvolených klíčových řešení produktu patentem, kdy tato klíčová řešení musí splňovat poměrně přísná kritéria patentovatelnosti. Po udělení patentů je pak takto patentově ochráněný výrobek spolehlivě chráněn v zemích, kde je uplatněna patentová ochrana po dobu maximálně 20 let ode dne podání patentová přihlášky. Majitel patentové přihlášky má výlučné právo patentované řešení využívat.

Pokud tedy dojde ke zkopírování produktu, který obsahuje patentované řešení, má majitel patentu právo proti takovému neoprávněnému využívání patentu třetími stranami zakročit, tj. zakázat výrobu či distribuci takového produktu, a má také právo na náhradu škody, která mu vznikla prodejem konkurenčního řešení. Patentová kancelář klientům pomáhá ve všech krocích, od prvotní patentové rešerše po případné zastoupení v patentovém sporu.

Patenty zvyšují cenu startupů

Kvalitní patentová ochrana produktu tedy fakticky umožnuje, v zemích, kde je platný patent, teritoriální monopol na patentované řešení produktu a pro investory se stává důležitou pojistkou jejich investice ve smyslu určité ochrany proti konkurenci. Ke kvalitě a rozsahu patentové ochrany je tedy přihlíženo při ocenění start-upu, které zpravidla vychází z plánovaných budoucích příjmů. Výše ocenění je pak klíčová při vstupu strategického investora či prodeje start-upu a dalších případech, kdy dochází k zhodnocení investovaných prostředků.